Content Image

Content Image

Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.

Do zabiegów tych zaliczamy: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych, regulację rzek, ochronę przeciwpowodziową, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

W zakres tego działu wchodzą prace bardziej dotyczące rolnictwa i leśnictwa niż podmiotów gospodarczych.
Usługi te jednak są niezbędne na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i obejmują:

  • budowę rowów, przepustów, jazów, studni kanalizacyjnych i ściekowych
  • udrożnianie rowów, przepustów, sączków, studni ściekowych i kanalizacyjnych
  • budowę wodociągów, kanalizacji ściekowych i deszczowych.